logo CATI System
Usługi badawcze
Badania telefoniczne
CATI
Tajemniczy klient
O nas
Blog

Badania rynku – podstawowe informacje

Celem badań rynkowych jest dostarczenie odpowiednich danych, które pomogą w rozwiązaniu problemów marketingowych, jakie spotka przedsiębiorstwo. Przeprowadzenie dokładnych badań rynku jest podstawą funkcjonowania każdego udanego przedsięwzięcia.

Badania pierwotne

W przypadku prowadzenia badań pierwotnych z wykorzystaniem własnych zasobów, istnieją dwa rodzaje informacji, które mogą być zbierane: eksploracyjne i szczegółowe. Badania poszukiwawcze mają charakter otwarty; pomagają zdefiniować konkretny problem i zazwyczaj polegają na szczegółowych, nieustrukturyzowanych wywiadach, w których od małej grupy respondentów oczekuje się długich odpowiedzi. Konkretne badanie ma szerszy zakres i jest wykorzystywane do rozwiązania problemu, który został zidentyfikowany w ramach badania odkrywczego. Wywiady są ustrukturyzowane i mają charakter formalny. Spośród tych dwóch badań, badania poszukiwawcze są droższe. Prowadząc badania podstawowe z wykorzystaniem własnych zasobów, należy najpierw zdecydować, w jaki sposób będzie się kwestionować grupę docelową.

Sondaże telefoniczne

Badania telefoniczne są na ogół najbardziej opłacalne, biorąc pod uwagę ogólny wskaźnik odpowiedzi; kosztują około jednej trzeciej tyle, co wywiady osobiste, które mają średnio tylko 10 procentowy wskaźnik uzyskiwanych odpowiedzi. Poniżej znajduje się kilka wytycznych dotyczących telefonicznych badań ankietowych:

 • Na początku rozmowy ankieter powinien potwierdzić nazwisko respondenta, jeśli dzwoni do domu, lub podać odpowiednią nazwę operatora centrali, jeśli dzwoni do firmy.
 • Rozmówca powinien unikać przerw, ponieważ zainteresowanie respondentów może szybko spaść.
 • Wywiady telefoniczne pozwalają również objąć szeroki zakres geograficzny za pomocą niskich nakładów finansowych.

Wywiady osobiste

Istnieją dwa główne rodzaje wywiadów osobistych:

 • Ankiety grupowa - używane są głównie przez duże firmy.  Wywiady grupowe mogą być użyteczne, jako narzędzia burzy mózgów skutkujące modyfikacjami produktów i nowymi pomysłami na produkty. Dają one również wgląd w preferencje zakupowe i decyzje zakupowe wśród niektórych populacji.
 • Wywiady indywidualne, w których ankieter kieruje się małą listą kontrolną i podstawowym zdrowym rozsądkiem. Wywiady pogłębione są albo ukierunkowane, albo nieukierunkowane. Wywiady nieukierunkowane zachęcają respondentów do podejmowania określonych tematów - respondent w istocie prowadzi wywiad. Z kolei wywiad ukierunkowany opiera się na wcześniej ustalonej liście kontrolnej. Wybór i czas zadawania pytań jest zależny od osoby przeprowadzającej badanie, zależy od przebiegu wywiadu.

Ankiety online

 • Najtańsza metoda badawcza dostępna obecnie na rynku.
 • Możliwość udostępnienia badania rynku od razu dużej liczbie osób.
 • Szybkość analizy i gromadzenia danych poprzez gromadzenie ich automatycznie w sieci oraz brak konieczności przepisywania zebranych informacji do komputera.

Rozważając, jaki rodzaj badania rynku wybrać, należy pamiętać o następujących czynnikach kosztowych:

 • Ankiety telefoniczne -główne koszty to wynagrodzenie ankietera, opłaty telefoniczne, przygotowanie kwestionariusza, koszt czasu pracy badacza oraz analiza i prezentacja wyników ankiety.
 • Wywiady osobiste - koszty obejmują wydruk kwestionariuszy i kart szybkiego dostępu w razie potrzeby, wykorzystane zachęty, wynagrodzenie i wydatki ankietera, koszt czasu pracy badacza oraz analizę i prezentację.
 • Dyskusje grupowe - główne koszty to honorarium ankietera oraz wydatki związane z rekrutacją grup, wynajęciem sali konferencyjnej lub innego obiektu, czasem pracy badacza, wszelkimi zastosowanymi zachętami, analizą i prezentacją oraz kosztami nagrywania mediów, takich jak taśmy, jeśli takie są stosowane.
 • Ankiety online - koszty polegają głównie na stworzeniu kwestionariusza, lecz tak naprawdę badania online nie wymagają żadnych nakładów finansowych od osoby przeprowadzającej badanie.

Badania wtórne

Dane wtórne są informacjami zewnętrznymi zbieranymi przez stowarzyszenia przemysłowe i handlowe, związki zawodowe, źródła mediów, izby handlowe i inne oraz są przedstawione za pomocą broszur, biuletynów, czasopism branżowych i innych, gazet. Nazywa się je danymi wtórnymi, ponieważ informacje zostały zebrane przez inne, lub drugorzędne źródło. Korzyści z tego są oczywiste - czas i pieniądze są oszczędzane, ponieważ nie trzeba opracowywać metod ankietowania ani przeprowadzać wywiadów. Źródła wtórne są podzielone na trzy główne kategorie:

 • Źródła publiczne są najbardziej ekonomiczne, ponieważ zazwyczaj są bezpłatne i mogą dostarczyć wielu cennych informacji. Źródła te to najczęściej departamenty rządowe, departamenty biznesowe bibliotek publicznych itp.
 • Źródła komercyjne są równie wartościowe, ale zwykle wiążą się z kosztami, takimi jak abonament i opłaty stowarzyszeniowe. Wydajesz jednak znacznie mniej, niż gdybyś zatrudnił zespół badawczy do zbierania danych z pierwszej ręki. Źródła komercyjne zazwyczaj obejmują stowarzyszenia badawcze i handlowe, organizacje, banki i inne instytucje finansowe, korporacje publiczne itp.
 • Instytucje edukacyjne są często pomijane, jako realne źródła informacji, jednak badań prowadzonych w szkołach wyższych, uniwersytetach i instytutach politechnicznych jest więcej niż praktycznie w jakimkolwiek sektorze środowiska biznesowego.